Świetlica

> > >   Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej   < < <

 

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej 
w Szkole Podstawowej w Konarzycach

        Do świetlicy przyjmowani są uczniowie wg ściśle określonej procedury
przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.

 1.    Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III

a  także:

 -  uczniowie dojeżdżający,

 - uczniowie, którzy oczekują na kolejne lekcje w przypadku zmiany planu i podziału na grupy,

- uczniowie rodziców (opiekunów) pracujących lub studiujących w trybie dziennym (oświadczenie),

- uczniowie wychowywani przez samotną matkę lub samotnego ojca,

- uczniowie których matka lub ojciec posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność  do samodzielnej egzystencji,

-uczniowie posiadający wskazanie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o  uczęszczaniu do świetlicy,

2. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności:

a) złożenie pisemnego wniosku przez rodzica (opiekuna) o przyjęcie dziecka do świetlicy do dnia 5 września każdego roku. Wnioski można odebrać w  świetlicy lub sekretariacie szkoły.  

b) rozpatrzenie wniosku przez Komisję Rekrutacyjną w składzie:

- dyrektor,

- wychowawca świetlicy,

- pedagog szkolny,

 c) wydanie stosownej decyzji następuje do dnia 7 września każdego roku

 d) wypełnienie przez rodzica (opiekuna) – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku – 

  - Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

3. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do wychowawcy świetlicy lub dyrektora szkoły.

 Procedury zatwierdzone i przyjęte do realizacji  od roku szkolnego 2018/2019 na zebraniu RP w dniu 28.08.2018  roku.