Świetlica

     Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim:

  • zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu,
  • stworzenie warunków do odpoczynku po zajęciach,
  • zjedzenia posiłku,
  • odrobienia prac domowych.

 

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

    Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

    Dbamy o wdrożenie dzieci do:

  • przestrzegania przyjętych zasad zachowania  oraz reguł gier i zabaw,
  • wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami,
  • rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych,
  • ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

   

Staramy się nauczyć dzieci zachowania  w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań.

Wdrażamy dzieci do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

 

Wychowawcy świetlicy nade wszystko dbają

o bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.